Latvijas Radio bigbends šo trešdien, 18.02., 19:00, sniegs koncertu kopā ar jauno norvēģu talantu, saksofonistu Mariusu Nesetu, festiāla “Saxophonia 2015” ietvaros.

Mariuss Nesets  nāk no Berge­nas, kas ir starp­tautiski atpazīs­tama pate­icoties fes­tivālam “Nat­t­jazz Fes­ti­val”, kur jau­nais mūz­iķis 2004. gadā ieguva tā īpašo balvu kā labākais jau­nais talants. Mar­iuss ir uza­udzis klau­soties dažādu žanru mūziku, sākot no roka un kla­siskas līdz mūs­di­enu un laik­metī­ga­jai mūzikai, kas arī ir iemesls viņa daiļrades plaša­jai daudzvei­dībai un nepār­trauk­ta­jai kustībai starp dažādiem mūzikas ele­men­tiem. Māk­slin­ieks ir izde­vis trīs albu­mus – “Suite for the Seven Moun­tains” (2008), “Edi­tion Birds” (2012) un “Lion” (2014). Jaunākais ier­ak­sts tapis sadar­bībā ar Trond­heimas džeza orķestri, kas sadar­bo­jies ar tādiem džeza grandiem kā Čiks Korea (Chick Corea) un Pets Metīnī (Pat Metheny). Deivs Steipltons (Dave Sta­ple­ton), strauji augošās neatkarīgās džeza ier­ak­stu izde­vniecības “Edi­tion Records” vadītājs, paņēma Mar­iusu savā paspārnē 2011. gadā.

Mar­iuss turpina pārsteigt pub­liku ar saviem kon­trasta pil­na­jiem kon­cer­tiem, kas ietver gan uzlies­mo­jošu vir­tuoz­itāti, gan maigu un ēterisku lirismu. Viņu bieži pielīdz­ina tādiem pazīs­tamiem sak­so­fon­istiem kā Maikls Brek­ers (Michael Brecker) un Kriss Pot­ers (Chris Potter).

“Mar­iuss Nesets apvieno Maikla Brek­era spēcīgo un Jana Gar­bareka (Jan Gar­barek) smalkjūtīgo toni […] Šis Norvēģu sak­so­fon­ists ir ceļā uz kļūšanu par vienu no spēcīgāka­jiem talantiem jauno māk­slin­ieku aprindās.” (The Guardian)

Latvi­jas Radio big­benda diriģents un vadītājs, sak­so­fon­ists Kārlis Vanags par Mar­iusa Neseta mūziku saka, ka tā ir netipiska big­ben­dam, tai pat laikā intere­santa, melodiska un ekspresīva. Latvi­jas džeza mūzikas vēs­turē Latvi­jas Radio big­bends ir spēlējis nozīmīgu lomu. Pēc 16 gadu pār­traukuma no 2012. gada leģendārais džeza kolek­tīvs atkal ir uzsā­cis aktīvu dar­bību. Latvi­jas Radio big­benda vadītājs ir Starp­tautiskā mūzikas fes­tivāla “Rīgas Ritmi” un Starp­tautiskā džeza māk­slin­ieku Riga Jazz Stage māk­slin­ieciskais direk­tors, mūz­iķis un pro­du­cents Māris Briežkalns. Kolek­tīva diriģents un vadītājs, kā arī mūz­iķis ir Kārlis Vanags; orķes­tra patrons — mae­stro Rai­monds Pauls.

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*